خدمات ارائه شده به شرکت های تابعه در اردیبهشت و خرداد 1396

پیرو اعلام آقای مهندس امیر محمدزاده مدیریت نگهداری و تعمیرات شرکت خدمات لایروبی و ماشین آلاتی عمران نیرو خوزستان صبا و با توجه به دستور مدیرعامل محترم شرکت و هماهنگی های انجام شده معاونت محترم بهره برداری و عملیات و با عنایت به صورتجلسات انجام شده با شرکت های تابعه مبنی بر ارائه خدمات تعمیراتی برای آن شرکت ها لیست تعمیرات و خدمات انجام شده ماشین آلاتی و شرح آنها در دو بخش:

الف- راه اندازی و آماده سازی

ب- بازسازی

جهت شرکت های بهره برداری و تولید آب جنوب شرق، بهره برداری و آبیاری کارون بزرگ، بهره برداری و آبیاری کرخه و شاوور، بهره برداری و آبیاری زهره و جراحی و سد و نیروگاه کارون 3 ارائه میگردد.

دریافت فایل گزارش نهایی 1

دریافت فایل گزارش نهایی 2