عملیات لایروبی در هوفل و چزابه

 

طبق دستور مدیرعامل محترم مبنی بر لزوم تسریع در لایروبی شاخه های انتهایی رودخانه کرخه منتهی به هور العظیم، عملیات مذکور در حال انجام است.

قریب به 20000 مترمربع و 900 متر طول لایروبی و نی زدایی انجام شده است که در طول خط اجرایی پروژه، علاوه بر لایروبی، جاده و دایک های جانبی نیز ترمیم شده است.

انتقال ماشین آلات به چزابه وضعیت نهراصبعیه قبل ازشروع عملیات

* حجم لایروبی انجام شده تاکنون  22000 مترمکعب

* نی زدایی 20000 مترمربع

وضعیت نهراصبعیه قبل ازشروع عملیات

* خاکریزی جهت ترمیم دایک ها برای استقرار و حرکت بیل مکانیکی 1500

* خاکبرداری دایک میانی 264 مترمکعب

وضعیت نهر اصبعیه هم اکنون وضعیت نهر اصبعیه هم اکنون