انسداد خروجی آب مخازن هورالعظیم بسمت عراق

 

طبق دستور مدیرعامل محترم مبنی بر لزوم حداقل کردن خروجی آب از مخزن یک به بخش عراقی هور، عملیات انسداد بوسیله پانل های چوبی در محل اوجی پلهای سرریز انجام شد و تمام 165 دهانه کنترل و 147 مورد ساخته و نصب شد.