ایجاد اتصال بین مخازن 2 و 3

 

نظر به لزوم بالا بردن گنجایش آب مخازن و توزیع همگن در مخازن یک تا سه هور، بررسی ها برای بازگشایی در چهار نقطه بین مخازن دو و سه در شطعلی انجام شد، که منجر به باز کردن یک نقطه و اسقرار لوله 2000GRP گردید.